Lưu trữ hàng tháng: Tháng Chín 2020

Sử dụng Gclone copy hơn 750GB/ngày từ dữ liệu chia sẻ Google Drive về tài khoản Google Team Drive

Sử dụng Gclone để copy hơn 750GB/ngày từ dữ liệu Google Drive được chia sẻ về Google Team Drive (hỗ trợ copy thư mục, file đơn lẻ)